Klauzula informacyjna RODO dla osób korespondujących

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych i obowiązujących w tym zakresie krajowych aktów prawnych i wykonawczych do nich informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Ekologia Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. 1 Maja 7e, 47-400 Racibórz.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
1) Zarejestrowania korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi na nadesłaną korespondencję na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o jakość współpracy, udzielanie odpowiedzi na nadsyłaną korespondencję oraz załatwianie wszelkich spraw będących jej przedmiotem).
2) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o dobre imię firmy, obrona własnych interesów).

3. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator danych osobowych ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadząnie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
1) w celu zarejestrowania korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi na nadesłaną korespondencję - do momentu zakończenia korespondencji,
2) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń - 6 lat od zakończenia współpracy, której dotyczyła korespondencja.
Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. Ponadto okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.

5. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO:
- prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
- prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
- prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych listownie na adres: Polska Ekologia Sp. z o.o., ul. 1 Maja 7e, 47-400 Racibórz lub pisząc na adres e-mail: info@poleko.pl